Foreningsplan

Foreningsplan

Foreningsplanen er et dynamisk værktøj som løbende tilrettes. Her kan du finde FIK's retningslinier og gældende holdninger.

Klubbens overordnede Visioner/målsætning er:
-At vi via målrettet talentudvikling kan sikre, at der også fremover spilles attraktivt ishockey i Frederikshavn.
-At FIK via godt kammeratskab, sociale arrangementer og turneringer er den mest attraktive sportsklub for ungdommen i Frederikshavn kommune.
-At vi via ovenstående sikrer vores sponsorer og samarbejdspartnere en attraktiv positionering i medier og lokalområdet.

INDHOLD:
FORSIKRING
PÆDOFILI
ALKOHOLPOLITIK
ILLEGALE STOFFER
DOPING
MOBNING
NETPOLITIK
OVERTRÆDELSE AF FIK*S REGLER OG POLITIKKER
MATCHSTRAF /OPFØRSEL
LØNNEDE MEDARBEJDERE
ULØNNEDE MEDARBEJDERE
SPILLERE
TRÆNERE
HOLDLEDERE
LÆGE- OG FYSIOTERAPI
FIK´S SPORTSLIGE VISION
LØVEHOCKEY
U7/9
U11
U13
U15
U17
U20 & 1.DIVISION
BUSKØRSEL
OVERNATNING
MÅLMANDSUDSTYR
ØKONOMI
MARKEDSFØRING
SALG AF SPONSORATER
CANADA-DRENGENE
ELITENORD
BESTYRELSEN
KLUBBEKLÆDNING
KURSUSVIRKSOMHED
MERCHANDISE
UDVIKLING
LEVERANDØRER

Forsikringer:
Klubben har ingen forsikring som dækker spillere.
Trænere, ledere og hjælpere i klubben, som kun får skattefri godtgørelser for deres arbejde, er dækket af den via DIF tegnede frivillige arbejdsskadeforsikring.
Klubbens kontraktansatte medarbejdere på lederplan er dækket af den via Danmarks Idræts Forbund tegnede kollektive arbejdsskadeforsikring.
*For yderlig oplysning henvises der til www.ishockey.dk*

Pædofilipolitik:
I FIK indhentes der skal indhentes såkaldt børneattest på alle trænere og holdledere. Indhentning af børneattest sker ved ansættelse/tiltrædelse, samt hvert år i forbindelse med sæsonstart. Oplysningerne indhentes efter skriftligt samtykke og sendes til kontrol hos rigspolitiet.
Nogle få, enkle leveregler kan dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar. I FIK gælder følgende leveregler:
-I FIK undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, skader samt jubel eller trøst.
-I FIK går trænere og holdledere ikke i bad sammen med børnene.
-Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kan man altid komme til klubbens ledelse.
-Ethvert tvivlstilfælde varetages og behandles af bestyrelsen og involverede parter. Bestyrelsen har altid ret til at indhente relevante oplysninger og benytte sig af ekstern hjælp/rådgivning.

Alkoholpolitik:
På baggrund af den offentlige debat om alkohol på arbejdspladser og i foreningsregi har bestyrelsen i Frederikshavn Ishockey Klub valgt at fastlægge en alkoholpolitik.
FIK har den grundlæggende holdning, at vi ikke ønsker at prædikere til total afholdenhed. Det drejer sig om at have en holdning til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.
FIK tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsmedlemmer under 18 år. Ved festlige lejligheder som f.eks. afslutningsfester eller andet skal der gives skriftlig tilladelse fra forældrene, hvis ungdomsmedlemmer under 18 år skal nyde alkohol. Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til medlemmer under 16 år, selvom forældrene giver tilladelse til det.
Der er ikke forskel på en fest arrangeret af foreningen og en fest, der afholdes privat, så længe klubbens ledere deltager.
FIK forventer, at Klubbens trænere og ledere omgås alkohol på en sober og ansvarlig måde, så længe de har ansvaret for klubbens medlemmer.
Samme forventning har klubben til trænere, ledere og medlemmer ved træning, kampe, stævner, på ture og lignende. Dette gælder også under transport i f.eks. bus, tog eller privat bil.
Hvis bestyrelsen observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner/lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af bestyrelsen og gjort bekendt med foreningens politik på området. I gentagelsestilfælde vil pågældende blive frataget sit tillidshverv i FIK.
Evt. stramning eller forbud om alkohol for medlemmer over 18 år i forbindelse med sportsarrangementer kan defineres af trænere & ledere for det pågældende hold.

Illegale stoffer / rusmidler:
Illegale stoffer defineres som: stoffer der ikke kan anskaffes på lovlig vis, eller lovlige stoffer som er anskaffet på ulovlig vis. Dette omfatter alle former for narkotika, stimulanser, sovemedicin og hallucinerende stoffer og hvor salg, anskaffelse eller besiddelse af disse er forbudt eller begrænset.
Medlemmer og ledere i FIK har forbud mod at være i besiddelse eller under indflydelse af sådanne stoffer under alle former for samvær i klubbens og sportens regi.

Doping:
Ved doping forstås tilstedeværelse i den menneskelig organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til WADA’s liste over forbudte stoffer. Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelse af sådanne stoffer i urin– eller blodprøve, samt ved anvendelse af metoder til at ændre analyseresultat af urin–eller blodprøve er forbudt.
FIK tager afstand fra systematisk anvendelse af smertestillende og/ eller præstationsfremmende midler, der anvendes i forbindelse med udøvelse af idræt i klubbens og sportens regi, herunder også håndkøbsmedicin, der systematisk anvendes for at dulme overbelastningssmerter.
Undtaget er spillere/ udøvere, der via lægeerklæring er ordineret medicin, som er nødvendig for udøvelse af deres idræt.

Mobning:
Mobning må ikke finde sted i FIK. Vi forventer at alle spillere, ledere, trænere og forældre medvirker til at stoppe enhver form for mobning – også selvom det "kun er drillerier".
FIK tillader ikke nogen form for fotografering og videooptagelse, som kan virke krænkende på klubbens medlemmer eller ledere.

Net politik:
FIK tillader ikke at klubbens medlemmer eller ledere:
-Kommer med kritik eller mishagsytringer på internettet af modstandere, dommere, klubber, unionen eller arrangementer, der på nogen måde relaterer sig til FIK. Dette gælder også internt i FIK dvs. egne klubkammerater, ledere, bestyrelse mv.
Kommenterer eller indgå i diskussioner på internettet vedrørende kampe, hvor hold fra FIK skal deltage eller har deltaget.
Såfremt man ikke overholder denne net politik, kan man tildeles en advarsel, få karantæne eller ekskluderes helt fra Frederikshavn Ishockey Klub
Ethvert tvivlstilfælde omkring medlemmers dårlige opførsel på nettet, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse i FIK.
Husk, man må selvfølgelig altid skrive positivt om oplevelser med FIK.

Overtrædelser af FIK's regler & politikker:
Konsekvensen af en evt. overtrædelse af klubbens regler og politik, kan til enhver tid afgøres af den siddende bestyrelse i FIK.

Matchstraf & opførsel:
Punkt 1:
Hvis en spiller i dømmes en match straf i kamp, så skal spilleren som udgangspunkt selv betale de kr. 500,00 - der er i sagsomkostninger hos disciplinærudvalget i Dansk Ishockey Union.
Desuden får spilleren som udgangspunkt minimum 1 uges karantæne fra alt træning i Frederikshavn Ishockey Klub.
Det er dog op til sportsudvalget at vurdere, om straffen skal bortfalde eller forlænges. Sportsudvalget vil kigge på indberetningen fra disciplinærudvalget, samt høre trænerens version af episoden.
Punkt 2:
Hvis en spiller udviser dårlig opførsel eller ikke kan indordne sig under ledernes instrukser, så har trænere og ledere bemyndigelse til at give spilleren op til en uges karantæne. Hvis dette skulle ske
skal sportsudvalget underrettes, så man er vel informeret omkring sagen i tilfælde af at sportsudvalget skulle blive kontaktet fra utilfredse forældre.
Træner og ledere har pligt til at informere forældrene, hvis en spiller sendes af isen før tid i forbindelse med træning eller kamp, eller hvis der gives en uges karantæne. Cheftræneren for det pågældende hold kan altid sende sagen videre til sportsudvalget og så er det op til dem at vurdere den enkelte sag.

Lønnede medarbejdere:
Der afholdes udviklingssamtaler med det lønnede personel årligt, senest den 15. april.
Samtalerne omhandler trænere og andre lønnede.
Cheftræner og Kampkoordinator holder møde med Sportschef og Formand
Cheftræner og Kampkoordinator holder løbende interne møder.
Trænere holder møde med Sportschef og Cheftræner.
I samtalerne skal følgende som minimum indgå:
- Lønaftale for det kommende budgetår
- De eksisterende jobbeskrivelser skal bruges ved mødet (evt. korrigeres)
- Medarbejderens fremtidsplaner
- Drøftelse af hverdagen
- Positive og negative oplevelser i jobbet
- Diverse emner & opfølgninger afhængig af jobprofil
- Ideer fra medarbejderen til en endnu bedre hverdag
- Uddannelse og udvikling

Ulønnede medarbejdere:
Frivillige hjælpere til afvikling af kampe etc. er et element vi på ingen måder kan undvære i vores organisation - og uden dem - kunne vi ikke levere det produkt, som vi nu engang gør i dag.
Alle frivillige hjælpere skal således altid føle sig velkomne og godt behandlet på Iscenter Nord.
Der skal som minimum afholdes 1 aktivitet pr. sæson for disse hjælpere.
Nytår. Herudover skal der som minimum afholdes et informationsmøde efter nytår. Da meget af det vi gerne vil tilføre de frivillige er holdningsbearbejdelse, kan der evt. benyttes en ekstern underviser der er god til at formidle disse ting.

Spillere:
Da FIK er en ungdomsklub er der ikke spillerkontrakter. Målet er at give ungdomsspillerne de optimale muligheder, inden for deres personlige grænser. Herunder at skabe eliteseriespillere ud af vore egne juniorer, dog uden at det går ud over deres uddannelse, idet vi har en moralsk forpligtelse til at støtte vores spillere i både deres ishockeyliv og erhvervsliv.
Konceptet styres af trænerne for hvert hold og bestyrelsen.

Klubbens Cheftræner:
Klubbens Cheftræner er udpeget og ansat af bestyrelsen. Indgår som medlem af sportsudvalget.
Cheftræneren har primært fokus på og ansvar for de eller det hold som han selv træner, men skal også være synlig på de øvrige hold, idet han sikrer sig, at alle hold så vidt muligt bliver trænet
Ifølge FIK’s sportslige vision, der følger den sportslige tråd angivet i ATK mappen. Cheftræneren har et nært samarbejde med kampkoordinatoren.
Trænere og hjælpetrænere kan søge råd og vejledning hos cheftræneren.

Trænere:
Alle trænere har pligt til at træne spillerne ifølge FIK’s sportslige filosofi, der følger den sportslige tråd angivet i ATK mappen.
Trænere har pligt til at møde op til målmandstræning eller anden specialtræning klubben har arrangeret, således at der for hvert hold er minimum 1 træner repræsenteret.
Træneren, der varetager, det enkelte holds træning, har pligt til at sørge for, at spillerne bliver varmet op, inden de går på is. Opvarmningsprogrammet kan eventuelt være udarbejdet af cheftræneren, men den, der leder opvarmningen, skal være instrueret i at lede opvarmningen korrekt. Træneren har ligeledes pligt til at sørge for, at spillerne strækker ud og afspænder de forskellige muskelgrupper efter endt træning. Opvarmning og afspænding er til for at forebygge skader.
Træneren møder for at varetage opvarmningen, når spillerne er tilsagt at møde (som regel 1 time før de skal på is).
Spillere til og med U-15 må ikke være i styrkerummet uden, at der er en træner eller en anden voksen til stede, der er uddannet eller grundigt instrueret i brugen af træningsremedierne, der er i styrkerummet. Det er den træner, der er tilsagt at træne holdet til den aktuelle træningssession, der har ansvar for, at spillerne ikke er alene i styrke rummet.

Holdledere:
Holdlederen er bindeled mellem Klub/Hold/Spillere/Træner.
Holdlederen bistår træneren med det administrative arbejde i forbindelse med kampe og månedsplan.
Holdlederen sørger for indberetning til kassereren af holdets aktivitets tid.
Holdlederen sørger for at holdets trøjer bliver vasket og opbevaret korrekt, samt medbragt til kampe.
Holdlederen finder bemanding til speakerboksen i forbindelse med kampe.
Holdlederen har ansvaret for, at der altid er en leder i omklædningsrummet når der er spillere der.
Holdlederen er sidste mand der forlader omklædningsrummet efter træning, såvel efter kamp, således vi er sikre på at vi aflevere det, som vi ønsker at modtage det.
Sørger for at der aflægges regnskab straks efter et arrangement, weekendtur, cups osv.
Regnskabet skal være bilagt kvitteringer.

Læge- og fysioterapi:
Der er ikke tilknyttet læge eller fysioterapeut til holdene, da det er hver enkelt spillers personlige læge der varetager eventuelle skader.

FIK´s sportslige vision
FIK er forpligtet til at spille efter gældende DIU regler
FIK har valgt at den sportslige tråd skal følge Dansk Ishockey Unions Aldersrelateret Træningskoncept Den Danske stil 7-16 år, også kaldet ATK.
Herefter bygges der på i samarbejde med Elite Nord og vores Kraftcenter.

Løvehockey
Der laves løbende arrangementer og tilbud til bl.a. omegnens skoler/børnehaver og fritidshjem/klubber.
Hvervning af nye spillere, leje af udstyr "speciel pakke" i forbindelse med opstart af ishockey.

U7/U9:
TRÆNINGEN
Min 2 x pr. uge (Det tilstræbes at der trænes ishockey 2 gange ugentlig, og der trænes fortrinsvis skøjteløb 1 gang ugentlig.)
Skal være alderstilpasset med hovedvægten på grundlæggende skøjtetræning
Træningen skal desuden foregå ved brug af legeøvelser.
KAMPE
Afvikles som stævner med spil på tværs (U7) og på halv bane (U9)
I ØVRIGT
Alle skal have den nødvendige hjælp, både på og uden for isen. (stor forældrehjælp nødvendig).

U11:
TRÆNINGEN
Min 2 x pr. uge
Skal være alderstilpasset, og alle må forstå, at specielt skøjtetræningen er det vigtigste i denne aldersgruppe.
Skal indeholde puckføring.
Skal indeholde trækskud.
Skal indeholde trækpasninger.
Skal indeholde modtagning af pasninger.
Skal indeholde placering på banen.
Skal indeholde spil på tværs.
Skal indeholde skiftende målmand.
Spillerne skal klare sig selv (ingen forældre i omklædningsrum.).
KAMPE
Afvikles i turnering under DIU 11.1 og evt. 11.2 (Afgøres af sportsudvalget)
Der spilles efter DIU's gældende reglemant
Der skiftes ud iht. DIU's regler  og målmændene spiller en halv kamp hver – uanset stillingen ved halvtid
Værdien af en kamp skal ikke måles i forhold til slutresultatet. I stedet skal spillerne have feedback i forhold til indsats/spillet i kampen. 
I ØVRIGT
Rejserne i forbindelse med kampe skal bruges til at styrke kammeratskabet på holdet, samt give spillerne nogle oplevelser.

U13:
TRÆNINGEN
Min 2 x pr. uge
Skal være alderstilpasset, og tage hensyn til tidligere tiders træning.
Skøjtetræning med puck. ( frem, tilbage, overskridt, glidesving, vendinger start og stop ).
Trækskud – forhånd og baghånd.
Trækpasninger og driblinger.
Tacklinger
Face-off.
Enkle taktiske øvelser.
Spil på tværs.
Spil på hele banen.
Enkel individuel taktisk forståelse. 1 mod 2 og 2 mod 1 situationer.
Sommertræning.
Simpel "styrketræning".
Balancetræning.
Spillerne skal klare sig selv (ingen forældre i omklædningsrum).
KAMPE
Afvikles i DIU turnering 13.1 og evt. 13.2 (Afgøres af sportsudvalget)
Der spilles med 3 femblokke, evt. 2 reserver samt  2 målmænd.
Der skiftes en hel femblok ad gangen.
Værdien af en kamp skal ikke måles i forhold til slutresultatet. I stedet skal spillerne have feedback i forhold til indsats/spillet i kampen.
I ØVRIGT
Rejserne i forbindelse med kampe skal bruges til at styrke kammeratskabet på holdet, samt give spillerne nogle oplevelser.

U15:
TRÆNINGEN
Min 3 x ugentligt
Mulighed for 1 x frivillig træning til leg og udvikling af egen teknik
De bedste på U15.2 kan rykkes op og skiftes ud med dem på U15.1, der ikke viser motivation, vilje og evne til at spille ishockey.
Træningen skal være alderstilpasset og tage hensyn til tidligere tiders træning.
Trænerne skal være opmærksomme på fejl og mangler hos spillerne.
Grundlæggende tekniktræning, tempoet øges
Skøjtetræning (frem, tilbage, overskridt, glidesving, vendinger, start og stop).
Trækskud – forhånd og baghånd.
Puckføring og driblinger.
Tacklinger.
Skud.
Blokere skud.
Nærkampspil.
Enkle taktiske øvelser.
1 mod 0, 1 mod 1, 2 mod 1 og 3 mod 2 situationer.
Spil på tværs.
Spil på hele banen.
Taktisk oplæg til kampe.
Opvarmning uden for isen.
Spilforståelse.
Sværhedsgrad og tempo øges.
Konditionstræning.
Balancetræning.
Smidighedstræning.
KAMPE
Afvikles i DIU turnering for U15.1 og U15.2 (Afgøres af sportsudvalget)
Der spilles med 3 femblokke, 2 reserver og 2 målmænd.
Der skiftes en hel femblok ad gangen.
I visse kampe toppes holdet, jævnført DIU´s regler.
Ved spil i over- og undertal kan udskiftningsrytmen ændres.
Udvikling af den enkelte spiller har højeste prioritet. Værdien af en kamp skal ikke måles i forhold til slutresultatet. I stedet skal spillerne have feedback i forhold til indsats/spillet i kampen.
I ØVRIGT
De bedste/seriøse/fysiske stærke kan blive udtaget til at træne og spille med U17. Rejserne i forbindelse med kampe skal bruges til at styrke kammeratskabet på holdet, samt give spillerne nogle oplevelser.

U17:
TRÆNINGEN
Minimum 4 x pr. uge
Træner som et hold og trænerne skal være opmærksomme på fejl og mangler hos spillerne.
Tekniktræning, højt tempo.
Skøjtetræning (frem, tilbage, overskridt, glidesving, vendinger, start og stop).
Trækskud – forhånd og baghånd - håndledsskud.
Trækpasninger – forhånd og baghånd.
Puckføring og driblinger.
Tacklinger.
Blokere skud.
Nærkampspil.
Taktiske øvelser.
Spilsituationer (forchecking, backchecking, forsvars- og angrebsspil).
Taktisk oplæg til kampe
Opvarmning uden for isen.
Spilforståelse.
Sværhedsgrad og tempo øges.
Konditionstræning.
Balancetræning.
Smidighedstræning.
KAMPE
Afvikles i DIU U17, og der spilles for at vinde, men også med udvikling for øje.
Der skiftes en hel femblok ad gangen.
I visse kampe toppes holdet, jævnført DIU´s regler.
Ved spil i over- og undertal kan udskiftningsrytmen ændres.
Udvikling af den enkelte spiller har højeste prioritet. Værdien af en kamp skal ikke måles i forhold til slutresultatet. I stedet skal spillerne have feedback i forhold til indsats/spillet i kampen.
I ØVRIGT
De bedste/seriøse/fysiske stærke kan blive udtaget til at træne og spille med U20/1.div.  Rejserne i forbindelse med kampe skal bruges til at styrke kammeratskabet på holdet, samt give spillerne nogle oplevelser.

U20 og 1.division:
TRÆNINGEN
Minimum 4 x pr. uge
Handler om tempo og vedligeholdelse af tidligere indlærte momenter
Kampene bestemmer i vid udstrækning øvelsesvalget.
Træning hele året med styrke, smidighed, kondition, hurtighed, koordination m.m.
Der trænes med max. 4 målmænd.
KAMPE
Afvikles i DIU U20 og 1. division. 
Der spilles med 3 femblokke.
I visse kampe toppes holdet, så der spilles med 2 femblokke.
Den bedste målmand spiller fortrinsvist.
Værdien af en kamp skal måles i slutresultat og efter spillernes/holdets indsats. På 1. division er målsætningen en top 4 placering.
I ØVRIGT 
De bedste, kan få mulighed for at træne med eliteholdet.

Busser:
Klubben betaler bus til alle kampe/puljespil arrangeret af DIU, undtaget er hvis det foregår i Aalborg, her er forældre kørsel.
Der køres med standard, 46 personers busser, skal der i særtilfælde køres med større bus skal dette bevilges af Bestyrelsen.
Busselskabet bestemmer afgangs tid og rute, ud fra vores ønske om ankomst tid.
Mod en egenbetaling på kr. 150,- pr. person, kan forældre køre med bus, hvis der er ledige pladser. U7 & U9 forældre er fritaget for denne egenbetaling for én forælder, da man på disse hod har brug for ekstra hjælp med holdet/spillere. Holdledere varetager fordelingen af "ekstra" buspladser.
Der køres kun med det busselskab, som er udpeget af Bestyrelsen.

Mad og overnatning:
Ved weekendture på 2 dage, hvis det er arrangeret af DIU, betaler Klubben 1 gang aftensmad, overnatning og morgenmad. Bookning sker hos DANHOSTEL (i Esbjerg oplyses kundenr. 135)
Antal ledere som klubben betaler for:
Hold op til og med U13 = 5 ledere fra og med U15 og opefter = 4 ledere
Ved DM og lignende betaler Klubben for overnatning og mad, dog opkræves en egenbetaling som følgende:
Ved 1 overnatning mod en egen betaling på 150,- kr
Ved 2 overnatninger mod en egen betaling på 300,- kr.
Ved 3 overnatninger mod en egen betaling på 500,- kr.

Udstyr til målmænd:
FIK stiller følgende udstyr til rådighed for målmænd i klubben: Benskinner, panser, griber & parrer
Følgende antal stave tildeles som max pr. sæson (administreres af holdledere):
Piger/kvinder - 2 stave pr. målvogter
U7 - 2 stave
U9 - 2 stave
U11 - 2 stave pr. målmand
U13 - 2 stave pr. målmand
U15 - 3 stave pr. målmand
U17 - 5 stave pr. målmand
U20 - 5 stave pr. målmand
1. Division - 5 stave pr. målmand

Økonomi:
Foreningens overordnede økonomiske mål er, at sikre og fastholde en solid egenkapital i niveauet 25% af årets omsætning.
Budgetter:
Der laves årlige budgetter for FIK, disse fremlægges iflg. vedtægerne på generalforsamlingen.

Udbredelse af ishockey i Danmark:
Vi er positive overfor at hjælpe nye byer i forbindelse med opstart af ishockey. Arbejde i forbindelse med dette, skal dog ske med Danmarks Ishockey Union som tovholder, og hvor vi sekundært kan tilbyde at deltage med vores knowhow, såfremt Unionen og/eller den enkelte by ønsker det.

Salg af Sponsorater / Markedsføring:
I det samlede budget, er en væsentlig indtægtspost klubbens sponsoraftaler.
Bestyrelsen nedsætter et Sponsorudvalg, der er selvsupplerende gerne med deltagelse af erhvervsfolk.
Langt overvejende del af sponsoraterne skal være tegnet ved sæsonstart.
Der tilbydes flere typer af sponsorater.
Senest den 15. januar i sæsonen skal alle sponsorer have et opfølgningsbrev omkring deres sponsorat. Er de tilfredse / mindre tilfredse / hvad gør vi godt / hvad gør vi mindre godt etc.
Målet er naturligvis at bibeholde den enkelte sponsor og få genforhandlet sponsoratet igen til den kommende sæson.
Ved alle indgåelser samt forlængelser af sponsoraftaler, skal sponsoren have tilbudt en 2 eller 3 årig aftale, da dette vil være ressourcebesparende for salgsarbejdet.
Elite Nord har reklamerettighederne på bander i hal 1. FIK har mulighed for salg af bandereklamer i hal 2.
Ligeledes er der indgået sponsoraftale med Elite Nord, hvori der indgår både ydelser og modydelser.
Der skal ALTID være en tæt dialog imellem bestyrelsen/direktionen for Elite Nord og erhvervsklubben og bestyrelsen i FIK, da Elite Nords og Erhvervsklubbens økonomi er af enorm betydning for FIK.
De enkelte hold må ikke tegne sponsorater, i særlige tilfælde kan FIK´s Bestyrelse dispensere.
NB: Det er i øvrigt altid god markedsføring blot at omtale FIK og organisationen i positive vendinger, hvilket bestyrelse, ansatte og frivillige altid bør have i erindring!

Canada-Drengene:
FIK´S Bestyrelses overordnede retningslinjer for finansiering af tur til Canada:
Der oprettes en konto i FIK´s navn, hvor alle beløb vedrørende turen indgår, både sponsorindtægter, indtægter ved diverse arrangementer og deltagerindbetalinger.
Der kan kun hæves på denne konto i samråd med FIK´s Kassere.
Styregruppen for holdet udarbejder et budget, der viser hvordan turen finansieres, dette fremlægges for FIK´s Bestyrelse på anmodning og senest ved tilmelding til Ishockeyturneringen i Canada.
Der skal være en egenbetaling pr. deltager (spillere/trænere/holdledere) på min. Kr. 2.000,-
Disse har generelt samme vilkår for optjening til turen for holdet
Der kan deltage 1 træner og 1 holdleder pr. hold, der har en egenbetaling på max 50 %, dog minimum kr. 2.000,-
Øvrige deltagere (max 1 pr. spiller) har mulighed for at deltage mod en egenbetaling på minimum kr. 5.000,-
Inden afrejse fremlægges et foreløbig regnskab over indbetalinger og udgifter for FIK´s Bestyrelse.
Ansøgning om sponsorindtægter skal koordineres med FIK´s Sponsorudvalg
Arrangementer der ikke ønskes, skal henvises til øvrige hold i FIK.
Køb af udstyr skal primært være hos FIK´s sponsorer.
Der kan kun anvendes indtjente og sponserede kroner til direkte sportsudstyr, der skal bruges til at udøve sporten, eventuelle tvivlspørgsmål afgøres af FIK´s Bestyrelse
Et eventuelt overskud på kontoen, efter afholdelse af turen, tilfalder FIK.

Elite Nord:
Samarbejdet imellem FIK og EliteNord foregår løbende og defineres i hovedtræk i samarbejdsplanen.
Et lille udvalg af bestyrelsen afholder løbende møder omkring samarbejdet. Et tæt samarbejde mellem elite og ungdoms trænere er vigtigt, når unge spillere hentes op og ned mellem holdene. Det være sig både omkring spil systemer, træningsøvelser mv.
Opgaver for Elite Nord:
Ved hjemmekampe skal vi stille med 2 personer til oprydning på de 2 øverste Erhvervstribuner.
Ved hjemmekamp med spisning skal der også være 2 til opdækning før kamp.
Disse ting i samarbejde med en repræsentant Erhvervsklubben.
Ved hjemmekamp 2 personer til hjælp i ølbod. (iflg. vagtplan for forældre, fordelt på alle hold)

Bestyrelsen:
Bestyrelsen afholder møde ca. 1 gang om måneden. Referent indkalder i samarbejde med formanden til dette og udfærdiger en dagsorden. Punkter der ønskes behandlet, sendes til referenten senest 1 uge før, afbud meddeles Formand senest dagen før.
Der føres et referat fra hvert bestyrelsesmøde/generalforsamling, referat fremsendes til bestyrelses medlemmer pr. mail senest 1 uge efter mødet.
Foreningsplanen skal løbende drøftes, revideres og tilpasse efter behov, så den altid er optimal og tidssvarende.

Beklædning:
CCM/Reebok klubdragt med logo, kan købes af alle medlemmer.
Inkluderet i kontingent for aktive medlemmer (til og med U13) er CCM/Reebok klubjakke eller anden form for klub"pakke"
Træner / leder beklædning består af henholdsvis CCM/Reebok varmesæt eller klubjakke

Kursusvirksomhed:
Der skal afholdes minimum et trænerseminar pr. sæson.

Merchandise:
Salg af merchandise forgår i samarbejde med Elite Nord og varetages af Den Hvide Hær

Udvikling - Egne Spillere:
Samarbejdet med forældre, juniorspillere & Elite Nord skal udbygges fremover.
FIK er ansvarlig for denne udvikling.

Leverandører:
I forbindelse med driften af FIK, benyttes der som udgangspunkt altid leverandører, som på en eller anden måde omvendt støtter FIK, i form af et sponsorat eller anden ydelse.